Unless otherwise stated, all content in the Wikia will follow the standard set of spellings and conventions detailed below for internal consistency. Most names, locations, and items will adhere to the translation by Sakhyulations and Suika & Rynn with a few stylization exceptions. Do not change these on your own volition.

All names and terms are to follow the official romanization system for Standard Chinese, also known as Hanyu Pinyin Romanization, as set by the International Organization for Standardization (ISO).

Diacritics should only be used in pinyin accompanying hanzi such as (谢怜, Xiè Lián). When pinyin directly accompanies the hanzi within parentheses, it should be italicized.

Additional Guidelines:

Locations[edit | edit source]

Banyue

Puji Shrine

Taicang Mountain

Tonglu Mountain

Yu Jun Mountain

Wuyong

Xianle

Xuli

Yong'an

Yushi

Characters[edit | edit source]

An Le

Bai Wuxiang

Bai Jing

Ban Yue

Cuo Cuo

Feng Xin

Fu Yao

Gu Zi

He Xuan

Hua Cheng

Jian Lan

Jian Yu

Jing Wen

Jun Wu

Ke Mo

Lan Chang

Lang Qianqiu

Lang Ying (Past)

Lang Ying (Present)

Ling Wen

Mei Nianqing

Ming Guang

Ming Yi

Mu Qing

Nan Feng

Pei Ming

Pei Su

Qi Rong

Quan Yizhen

Rong Guang

San Lang

Shi Qingxuan

Shi Wudu

Xiao Ying

Xuan Ji

Yin Yu

Yushi Huang

Items[edit | edit source]

E-Ming

Fang Xin

Ruoye

Yulong

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.